Lietuvių Bendruomenė Japonijoje įkurta Japonijoje gyvenančiu lietuvių laisva valia. Bendruomenės veikla remiasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija ir Japonijos valstybės įstatymais.

Narystės Bendruomenėje sąlygas, jos strukturą, tikslus bei veiklos gaires, narių teises ir pareigas nustato šis Statutas, priimtas Bendruomenės narių.

Bendruomenės tikslai yra tautiškumo išlaikymas, Tėvynės tradicijų ir kultūros puoselėjimas, lituanistinis švietimas bei auklėjimas, išeivių tarpusavio bendravimas bei ryšių su Lietuva palaikymas.

Bendruomenės narių tarpusavio santykiai grįsti pagarba, bendruomeniškumu bei geranoriškumu.

Bendruomenės reikalus, iškilusias problemas bei klausimus sprendžia Visuotinis narių susirinkimas, nepažeisdamas šio Statuto normų.

Statutą galite parsisiųsti iš čia… (Atsiprašome, dėl techninių kliūčių, nuoroda šiuo metu neveikia)